Prigovori

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora, postupanje po podnetom prigovoru i mogućnost i način podnošenja pritužbe.
Korisnik finansijske usluge u skladu sa članom 2 stav 1 tačka 9 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, uključujući i davaoca sredstava obezbeđenja, ima pravo na prigovor davaocu lizinga, u pismenoj formi, u roku od 3 godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa.
Prigovor je moguće podneti u poslovnim prostorijama davaoca lizinga, poštom, preko internet prezentacije davaoca lizinga, odnosno elektronskom poštom na sledeću mail adresu: leasing-rent.prigoviri@ndm.rs
Prigovor najmanje mora da sadrži: minimum ličnih podataka o podnosiocu (Ime i Prezime, JMBG, adresu prebivališta/boravišta – ukoliko je podnosilac prigovora fizičko lice, odnosno naziv, matični broj i sedište – ukoliko je podnosilac prigovora pravno lice) kako bi se mogla pouzdano izvršiti identifikacija podnosioca prigovora, kao i razloge i osnov za podnošenje prigovora.
Davalac lizinga je dužan da podnosiocu prigovora dostavi pismeni odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko davalac lizinga, iz razloga koji ne zavise od njegove volje, ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, rok se može produžiti za još najviše 15 dana. O navedenom će davalac lizinga pismeno obavestiti podnosioca prigovora u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Obaveštenje sadrži razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.
Ako je podnosilac prigovora koji je korisnik usluge finansijskog lizinga u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga (fizičko lice koje ove usluge koristi, koristilo je ili namerava da koristi u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj delatnosti; preduzetnik u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva; poljoprivrednik kao nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj) nezadovoljan odgovorom na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u roku, može podneti pritužbu Centru za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije u roku od 6 meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka za dostavljanje odgovora. Pritužba se podnosi u pismenoj formi, poštom ili elektronskom poštom na adresu za prijem elektronske pošte Centra za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije označenu na njegovoj internet prezentaciji. Uz pritužbu je potrebno dostaviti i prigovor koji je podnosilac uputio davaocu lizinga, odgovor davaoca lizinga (ukoliko je dostavljen korisniku od strane davaoca lizinga) i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz pritužbe mogu ceniti.


    Upravljanje prigovorima:
    Mirko Nešković
    +381 (0)11 2227013