Odredbe o zaštiti podataka

Sledeće odredbe o zaštiti podataka pružaju vam informacije o tome koje podatke prikupljamo prilikom vaše posete našem website-u i na koji način koristimo vaše podatke.

Ove odredbe o zaštiti podataka primenjuju se u odnosu na website https://www.ndm-leasing.rs/ kompanija NDM Leasing doo Beograd. Pojedine stranice mogu sadržati link-ove ka website-ovima drugih pružaoca usluga unutar i izvan kompanije NDM Leasing doo Beograd; ove odredbe o zaštiti podataka ne odnose se na te website-ove i kompanija NDM Leasing doo Beograd ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za njihov sadržaj.

Kompanija NDM Leasing doo Beograd obrađuje vaše podatke isključivo u skladu sa zakonskim odredbama, i to, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Opširnije informacije u vezi sa obradom podataka u kompaniji NDM Leasing doo Beograd mogu se naći ovde.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom i bezbednošću vaših podataka, ili ukoliko želite da ostvarite vaša prava i zahteve u vezi sa zaštitom podataka (na primer ukoliko želite da prigovorite na upotrebu vaših podataka ili želite da izvršite ispravku vaših podataka), molimo vas da kontaktirate Službenika za zaštitu podataka u kompaniji NDM Leasing doo Beograd:

Ime: Milena Vlatković

Telefon: + 381 11 36 30 561

Email: milena.vlatkovic@ndm.rs

1)  Prikupljanje podataka

 

Opšte posmatrano, website kompanije NDM Leasing doo Beograd može biti korišćen bez potrebe za bilo kakvim unošenjem podataka o ličnosti.

Ipak, opšte informacije prikupljaju se svaki put kada se pristupi website-u od strane subjekta na koji se odnose podaci ili automatizovanog sistema. Ove opšte informacije se skladište u server log-ovima. Sledeće informacije mogu biti prikupljene:

(1) tipovi i verzije web browser-a koji se koriste,

(2) operativni sistem korišćen od strane pristupnog sistema,

(3) website sa kojeg pristupni sistem dolazi do našeg website-a,

(4) pod-website-ovi koje su usmereni na naš website putem pristupnog sistema,

(5) datum i vreme pristupa našem website-u,

(6) adresa Internet Protokola (IP adresa),

(7) Internet Provider pristupnog sistema,

i

(8) drugi slični podaci i informacije koje se koriste kao zaštita od pretnji u slučaju napada na naše IT sisteme ili otklanjanje grešaka.

Prilikom upotrebe ovih opštih informacija, kompanija NDM Leasing doo Beograd ne izvodi nikakve zaključke u vezi sa subjektom na koji se odnose podaci. Umesto toga, ove informacije su potrebne kako bismo:

(1) ispravno isporučili sadržaj našeg website-a,

(2) optimizovali sadržaj našeg website-a,

(3) osigurali stalnu funkcionalnost naših IT sistema i tehničke aspekte našeg website-a,

(4) kriminalističkim istražnim organima pružili informacije neophodne za procesuiranje u slučaju cyber napada.

Prema tome, anonimno prikupljeni podaci se procenjuju u statističke svrhe, kao i u svrhu povećanja zaštite podataka i bezbednosti podataka u kompaniji NDM Leasing doo Beograd.

Ipak, ukoliko subjekt na koji se odnose podaci putem našeg website-a želi da koristi usluge kompanije NDM Leasing doo Beograd, može biti potrebna obrada njegovih ličnih podataka. Ukoliko je to slučaj, i ukoliko ne postoji zakonski osnov za obradu podataka, kompanija NDM Leasing doo Beograd pribavljaju saglasnost subjekta na koji se podaci odnose.

 

2)  Cookies („Kolačići“)

 

Kako bi naš website učinili jednostavnim za korišćenje („user-friendly“), na različitim mestima na website-u koriste se „kolačići“ u vidu malih tekstualnih file-ova koji se skladište na vašim uređajima. Oni ne prouzrokuju nikakvu štetu i omogućuju da vaš browser bude prepoznat sledeći put kada posetite naš website. Website kompanije NDM Leasing doo Beograd koristi privremene „kolačiće“ koji se brišu nakon što korisnik napusti website i zatvori browser, i stalne „kolačiće“ koji ostaju skladišteni nakon što je browser zatvoren (u odnosu na izbor korisnika/aktivnost u banner-u za „kolačiće“).

„Kolačići“ se postavljaju u zakonom dozvoljenom obimu.

Možete izmeniti podešavanja u browser-u tako da budete obavešteni o postavljanju „kolačića“, i možete odlučiti da li ćete ih prihvatiti u pojedinačnom slučaju ili u određenim slučajevima ili ćete ih u potpunosti isključiti. Ipak, isključivanje „kolačića“ može dovesti do ograničenja u funkcionalnosti website-a.

Korišćenjem ovog webiste-a slažete se gore opisanom procedurom za postavljanje „kolačića“ na ovom website-u.

 

  • Kontakt

 

Website kompanije NDM Leasing doo Beograd pruža sledeće opcije za ostvarivanje kontakta putem email-a:

Kontakt:leasing.beograd@ndm.rs

Prigovori: leasing-rent.prigovori@ndm.rs 

Reklamacije: leasing-rent.reklamacije@ndm.rs

Odricanje

Osobe koje pristupaju informacijama na webiste-u kompanije NDM Leasing doo Beograd saglašavaju se sa sledećim uslovima:

 

Isključenje odgovornosti:

Kompanija NDM Leasing doo Beograd kontinuirano proverava i ažurira informacije na svom website-u. Informacije pružene na website-u potiču iz izvora koje kompanija NDM Leasing doo Beograd smatra pouzdanim i potpunim. Ti izvori su pažljivo istraženi i prikupljeni u skladu sa našim najboljim znanjem i uverenjem. Uprkos tome, podaci mogu biti promenjeni u bilo kom trenutku i kompanija NDM Leasing doo Beograd ne prihvata nikakvu odgovornost za ažurnost, tačnost i potpunost pruženih informacija ili za trajnu dostupnost informacija. Naročito, kompanija NDM Leasing doo Beograd nema obavezu uklanjanja sa svog website-a informacija koje su zastarele niti označavanja informacija kao takvih. Isto se takođe odnosi na druge website-ove na koje su korisnici preusmereni preko hyperlink-a.

Kompanija NDM Leasing doo Beograd, povezane kompanije, njeni zaposleni, članovi uprave i drugi predstavnici ne prihvataju nikakvu odgovornost za sadržaj informacija u odnosu na njihovu ažurnost, tačnost i potpunost ili za trajnu dostupnost informacija. Dodatno, kompanija NDM Leasing doo Beograd, povezane kompanije, njeni zaposleni, članovi uprave i drugi predstavnici ne prihvataju bilo kakvu odgovornost za gubitke i štete bilo koje vrste (uključujući posledičnu ili posrednu štetu ili izgubljenu dobit) koje mogu nastati kao rezultat ili u vezi sa pristupom website-u ili povlačenjem, korišćenjem ili pretraživanjem sadržaja website-a, ili u vezi sa link-ovima ka website-ovima ili URL-ovima drugih operatera koji su instalirani na website-u kompanije NDM Leasing doo Beograd.

NDM Leasing doo Beograd ne snosi odgovornost za tehničke greške kao što su pad servera, greške ili kvarovi na telekomunikacionim vezama i slične događaje koji mogu dovesti do (privremene) nedostupnosti website-a. Dodatno, kompanija NDM Leasing doo Beograd neće biti odgovorna za štete nastale kao rezultat bilo kakvog kašnjenja ili pogrešnog upućivanja u vezi sa website-om. Kompanija NDM Leasing doo Beograd takođe ne snosi odgovornost za greške nastale kao rezultat nepravilnog rukovanja programom od strane korisnika ili izmena programa od strane korisnika ili trećih strana.

 Odredbe nisu savetodavnog karaktera, neobavezujuća priroda informacija

Informacije pružene na website-u kompanije NDM Leasing doo Beograd ne mogu se smatrati savetom ili preporukom u vezi sa investiranjem, niti kao ponuda ili poziv za kupovinu ili sticanje predstavljene imovine. Kompanija NDM Leasing doo Beograd izričito naglašava da se nikakvi ugovori ne mogu zaključivati putem ovog website-a.

Sve pružene informacije imaju se smatrati neobavezujućim i služe isključivo kao dodatne informacije, na osnovu stepena znanja lica kojima je poverena izrada informacije u vreme objavljivanja. Reprezentacije, analize i zaključci su opšte prirode i, prema tome, nisu zamena za savet namenjen odnosnom investitoru i odnosnom investicionom proizvodu; niti predstavljaju sveobuhvatno razjašnjenje pojedinačnih rizika. Formirane cene i proračuni koji su prikazani na website-u kompanije NDM Leasing doo Beograd zasnovani su na pretpostavkama nastalim na dan formiranja podatka o kome se radi. Reference u odnosu na prethodne učinke nisu garancija pozitivnih učinaka u budućnosti. Ne prihvata se bilo kakva odgovornost u slučaju da predviđanja nisu postignuta. Svaki korisnik ovog website-a mora nezavisno pribaviti neophodne informacije i sav sadržaj kojem je pristupio korisnik preko website-a korisnik koristi na sopstveni rizik.

Lokalna zakonska ograničenja

Website nije namenjen osobama koje podležu jurisdikciji koja zabranjuje objavljivanje ili pristup website-u (na osnovu nacionalnosti ili prebivališta osobe ili bilo kog drugog razloga). Bilo koji zahtevi zasnovani na nepoštovanju zakonskih odrebi u trećim zemljama su isključeni.

Izmene, opšte odredbe

Ako je bilo koji od ovih uslova nevažeći ili postane nevažeći, to neće uticati na važenje preostalih uslova. Nevažeći uslov se zamenjuje zamenskom regulativom koja je što je više moguće približna svrsi koja je zahtevana nevažećim uslovom.

Sadržaj ovog website-a podleže isključivo važećim zakonima Republike Srbije.

Za korisnike koji se ne smatraju korisnicima finansijskih usluga u smislu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Republike Srbije, kao i lica koja se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije, ne-ekskluzivno mesto jurisdikcije je Beograd.

Kompanija NDM Leasing doo Beograd zadržava pravo na izmene i dopune na website-u, kao i pravo na izmene i dopune pruženih informacija, u bilo koje doba i bez prethodnog obaveštenja.

Autorska prava

Sadržaj ovog website-a je zaštićen autorskim pravima i predstavlja vlasništvo kompanije NDM Leasing doo Beograd i/ili njenih povezanih kompanija. Autorska prava trećih lica se zadržavaju. Delovi ovog website-a mogu se slobodno koristiti samo u svrhe pretraživanja; u slučaju reprodukcije delova website-a u bilo kojoj formi (elektronski ili pismeno), mora postojati izričito odobrenje kompanije NDM Leasing doo Beograd.

Kompanija NDM Leasing doo Beograd zadržava sva prava u vezi sa delovima ovog website-a, i preduzeće sve mere u punom obimu za izvršenje ovih prava.

Štampanje, preuzimanje i čuvanje pojedinih strana ili delova ovog website-a je dozvoljeno isključivo u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, pod uslovom da obaveštenja o autorskim pravima ili druge zakonom zaštićene oznake nisu uskinute i da nisu napravljene druge izmene.

Nijedan deo ne može biti reprodukovan, preusmeren, izmenjen ili prenošen na bilo koji način emitovanjem (elektronski ili na druge načine), ili upotrebljen na bilo koji način u javne ili komercijalne svrhe bez prethodne izričite pismene saglasnosti kompanije NDM Leasing doo Beograd. Upotreba ovog website-a ne daje nikakva prava u odnosu na intelektualnu svojinu ili licence korisnicima.